Wacław Felczak Alapítvány
2023-12-22
Jogi személyeknek

SZIRÉN

című pályázati felhívása
a középiskolai lengyel nyelvoktatás elindításának, újraindításának vagy folytatásának támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy fenntartóik számára lengyel nyelvoktatás elindítására, újraindítására vagy folytatására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa a magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézményeket a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként történő elindításában, újraindításában vagy folytatásában, a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy alapítványaik, fenntartóik.

Egy pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vonatkozásában legfeljebb egy pályázat nyújtható be.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a lengyel nyelvoktatáshoz kapcsolódó tevékenységek és az azokhoz szükséges oktatási eszközök beszerzésére irányuló támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.

A pályázat keretében támogatható a lengyel nyelvtanárok bruttó megbízási díja, továbbá tankönyvek és oktatási segédanyagok vásárlása, a nyelvoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő kulturális programok költsége, valamint a programot koordináló személy bruttó megbízási díja.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy oktatási intézmény vagy alapítványa, fenntartója által igényelhető támogatás maximális összege: 1.000.000 Ft

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • a lengyel nyelvtanárok (lektorok) bruttó megbízási díja;
 • a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó járulékok;
 • oktatási segédanyagok (például offline és online tankönyvek, térképek, szótárak, hanganyagok, stb.) beszerzése;
 • a nyelvoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő kulturális programok költsége (kizárólag utazási költség ill. kulturális programmal összefüggő kiadás – legfeljebb a teljes igényelhető támogatási összeg 10%-a);
 • a programot koordináló személy bruttó megbízási díja (legfeljebb a teljes igényelhető támogatási összeg 10%-a).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 22. 17:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • a pályázat leadásához szükség van a pályázó jogi személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám /bankszámlaszám/etc.);
 • szükséges egy, a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza a projekt tervezetét, a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
 • részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2024. február 5.

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2024. június 30-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

A) a leendő nyelvtanár (lektor) felsőfokú végzettségét igazoló okirat másolata;

B) előzetes szándéknyilatkozat a potenciális nyelvtanár (lektor) részéről, hogy a támogatás elnyerése esetén vállalja a nyelvórák megtartását.

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven, PDF formátumban nyújthatók be.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 • a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 • az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 • a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra;
 • a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

A 6. és a 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 3.000.000 Ft