Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelem kiemelten fontos a Wacław Felczak Alapítvány számára. Az oldal látogatóinak és az online pályázati felület felhasználóinak személyes adatainak feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) szabályait figyelembe véve.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a honlapra látogatókat a wfa.hu weboldal alatt lévő online pályázati felület, valamint hírlevél feliratkozó platformon megadott, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Wacław Felczak Alapítvány (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/13., adószám: 18999462-1-42, cgj. szám: 01-01-0012599, az adatkezelő képviselője: Dr. Biernacki Karol kuratóriumi elnök, továbbiakban: Adatkezelő) kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk a wfa.hu weboldal online pályázati felületén, valamint hírlevél feliratkozó űrlapján, és az Alapítvány felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Mi a feldolgozás jogalapja?

A weboldalon megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulásán alapul és a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a pályázás és/vagy hírlevél feliratkozás során a személyes adatai önkéntes megadásával adja meg, az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i 2016/679. Európai Parlament és Tanács előírásai nyújtanak jogalapot. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

Mi az adatkezelés célja?

Az online pályázati felület űrlapját kitöltő felhasználó a sikeres támogatási kérelem leadásához szükséges adatok megadása hiányában a támogatás folyósításától eleshet. Az adatokat a pályázók által benyújtott támogatási kérelmek elbírálása és adott esetben a támogatás folyósítása céljából kezeljük.

Az oldalra látogató, és hírlevél űrlapot kitöltő felhasználó az ott megadott elérhetőségeire marketing alapú hírleveleket fog kapni a feliratkozástól számítva, hozzájárulásának visszavonásáig, illetve maximálisan a törvény által előírt időtartamig. Kizárólag az önkéntes alapon, személyesen megadott adatok kerülnek felhasználásra az Alapítvány által.

Adatközlés és adattovábbítás

a) Az adatokat az előző pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az adatkezelő által megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel (harmadik fél) nem közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

c) A személyes adatok kezelése a nyertes pályázati anyagokban és a kapcsolódó dokumentációban a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzésével a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes adatok kezelése mind természetes személyek, mind jogi személyek esetében a pályázati kiírásban szereplő elbírálási határidő naptári évének végéig történik.

d) Ezt követően természetes személyek esetében törlésre kerül a támogatási kérelemben a pályázó neve, címe és aláírása, valamint a költségtervben a pályázó neve, címe és adószáma. Megsemmisítésre kerül ezenkívül a pályázati adatlap és a nyilatkozat, a csatolt dokumentumok, továbbá a pályázókkal folytatott teljes e-mail levelezés.

Hol és hogyan tároljuk az adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő eljárások szerinti védelmi rendszerrel tárolja. Az oldal látogatóitól, valamint az online pályázati felületet használóktól kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk, az EGT-n kívüli országban nem dolgozzuk fel. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik. Ezen belül a hírlevél igénylése után az adatokat a Mailchimp hírlevélküldő rendszerének tárhelyén tároljuk.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kizárólag a cél megvalósítása céljából továbbítja egymás között az érintettek által megadott adatokat. A Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cg. szám: 0109997245, adószám: 24239482241) mint adatfeldolgozó vesz részt az adatok feldolgozásában. Az érintettek személyes adatait sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó harmadik fél számára nem adja át.

Mik a személyes adatokat megadott oldal látogatóinak jogai?

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
 • személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok;
 • személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
 • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
 • ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére;
 • amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
 • az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
 • ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi);
 • jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.
 1. b) Az Adatkezelő biztosítja az érintettet afelől, hogy személyes adatairól írásos formában, emailben kap tájékoztatót a kérés benyújtását követően 30 naptári napon belül az alábbi elérhetőségeken:
 • email útján: info[kukac]wfa[pont]hu
 • postai úton: 1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/ 13.
 • adatvédelmi tisztviselő (DPO): Hollósi-Györgyei Nóra
 • elérhetőségei: 00-36-1-416-92-32 | nora.hollosi-gyorgyei[kukac]wfa[pont]hu
 1. c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelőhöz, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest,
  Falk Miksa utca 9-11; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).