Wacław Felczak Alapítvány
2018-12-20
Jogi személyeknek

SZIRÉN

című pályázati felhívása
SZIRÉN
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy fenntartóik számára lengyel nyelvoktatás elindítására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa a magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézményeket a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként történő elindításában, vagy újraindításában a 2019/2020-as tanév őszi félévétől kezdődően.
 

2. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy fenntartóik.
 
Egy pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vonatkozásában legfeljebb egy pályázat nyújtható be.
 

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a lengyel nyelvoktatáshoz kapcsolódó tevékenységek és az azokhoz szükséges oktatási eszközök beszerzésére irányuló támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
 
A pályázat keretében támogatható a lengyel nyelvtanárok bruttó megbízási díja, továbbá tankönyvek és oktatási segédanyagok vásárlása.
 

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
 
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
 
Az egy oktatási intézmény vagy fenntartója által igényelhető támogatás maximális összege: 700.000 Ft
 
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.
 

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
 • a lengyel nyelvtanárok (lektorok) bruttó megbízási díja;
 • a kapcsolódó járulékok;
 • oktatási segédanyagok (például offline és online tankönyvek, térképek, szótárak, hanganyagok, stb.).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
 
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.
 

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. január 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.
 

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését, mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.
 3. A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;
 4. Részletes költségterv;
 5. Átláthatósági nyilatkozat;
 6. Felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata és előzetes szándéknyilatkozat a potenciális nyelvtanár (lektor) részéről, hogy támogatás esetén vállalja a nyelvórák megtartását.
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
 
A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
 
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
 

11. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 5.000.000 Ft

 
Kapcsolat és további információ:

Wacław Felczak Alapítvány

 • 1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
 • Telefon: 06-1-416-9230
 • E-mail: info@wfa.hu