Wacław Felczak Alapítvány
2021-07-08
Jogi személyeknek

SZENT KINGA GYŰRŰJE

című pályázati felhívása
A felsőoktatási vendégoktatók mobilitásának elősegítésére
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet bármely magyarországi felsőoktatási intézmény számára vendégoktatók alkalmazásának elősegítése céljából.

1. A pályázat célja

A pályázat célja elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, tudományterületükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be bármely magyarországi felsőoktatási intézmény intézete vagy tanszéke. A pályázat keretében egy pályázó egyidejűleg maximum két vendégtanár alkalmazására pályázhat.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A támogatásban elsősorban a magyarországi lengyel szakok vendégtanárai, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott lengyel előadók részesülhetnek. A támogatást úti- és szállásköltség kiegészítésére, valamint előadói, oktatói honoráriumra lehet igényelni.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 750.000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
• utazási költség;
• szállásköltség;
• a vendégtanár honoráriuma és annak járulékai (bruttó összeg).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. augusztus 16. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

  • a pályázat leadásához szükség van a pályázó intézmény pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám/bankszámlaszám/etc.);
  • szükséges egy a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét,
    a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
  • részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. szeptember 15.

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2022. január 31-ig keletkezett költségek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok kör

A.) Áfa nyilatkozat;

B.) Átláthatósági nyilatkozat;

C.) A vendégoktató részvételről szóló szándéknyilatkozata magyar, lengyel vagy angol nyelven.

Az A-B. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

Sikeres pályázat esetén a szerződéshez csatolni szükséges a fenti nyilatkozatok eredeti, aláírt, lepecsételt példányait.

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

  1. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
  2. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
  3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra;
  4. a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

A 6. és 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő pályázatok viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 8.000.000 Ft

 

Letölthető dokumentumok