Wacław Felczak Alapítvány
2020-01-09
Jogi személyeknek

MAZURKA

című pályázati felhívása
Tudományos folyóirat létrehozására és kiadására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei számára tudományos folyóirat létrehozására és kiadására.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja egy elektronikusan megjelenő tudományos lengyel–magyar tematikájú interdiszciplináris folyóirat létrehozása és szerkesztése.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel tanszékei, szlavisztikai képzést nyújtó intézetei és a lengyelországi felsőoktatási intézmények magyar tanszékei. Amennyiben lengyelországi tanszék nyeri el a folyóirat szerkesztési lehetőségét, úgy egy magyarországi jogalanyiságú szervezetet is be kell vonnia a megvalósításba, az Alapítványnak pedig mind a kifizetésre, mind az elszámolásra a magyarországi projektpartnerrel kell szerződnie.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a folyóirathoz kapcsolódó szerkesztői, szerzői és fordítói honoráriumokra, valamint a folyóirat megjelenéséhez szükséges további költségekre lehet pályázni (például: tördelésre, grafikai munkák, korrektor). A megvalósítási határidőig legalább két szám kiadásának vállalása szükséges. A folyóirat elektronikus úton az Alapítvány honlapján jelenik meg, a publikáció nyelve magyar és lengyel egyaránt lehet.

A pályázat keretében nem támogatható már működő folyóirat tematikus lengyel–magyar lapszáma.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

A pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 1.500.000 Ft.

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázó a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig köteles elszámolni az Alapítvány felé.

 1. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • szerkesztői honorárium;
 • szerzői honorárium;
 • fordítói honorárium;
 • jogdíj;
 • tördelés;
 • grafikai munkák;
 • korrektúra.

6. Nem támogatható költségek köre

 • az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
 • a banki és tranzakciós költségek;
 • a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek;
 • egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek.

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: „MAZURKA”.

Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. március 16.

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. december 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
  1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a tervezett folyóirat címét, a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését, mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.

A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;

 1. Részletes költségterv;
 2. Átláthatósági nyilatkozat, lengyel pályázó esetében a magyar partner intézmény részéről;
 3. Lengyel pályázó esetén a magyar partnerintézménnyel kötött együttműködési szerződés másolata (magyar, lengyel vagy angol nyelven).

Az 1–4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

 1. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 1.500.000 Ft