Wacław Felczak Alapítvány
2018-11-30
Természetes személyeknek

LENGYEL MEZŐKÖN

című pályázati felhívása
Lengyelországról szóló középiskolai vetélkedők szervezésére
A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű középiskolák, civil és egyházi szervezetek, önkormányzatok részére, melynek keretében azok vállalják Lengyelországról szóló középiskolai történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi vetélkedő megszervezését.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a tanulmányi versenyek által a középiskolás fiatalokkal jobban megismertesse és számukra közelebb hozza a lengyel történelmet és kultúrát.

A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű középiskolák, civil és egyházi szervezetek, önkormányzatok, amelyek vállalják Lengyelországról szóló középiskolai történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi verseny szervezését. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében Lengyelországról szóló történelmi- és/vagy irodalmi témájú tanulmányi versenyek megszervezése és lebonyolítása támogatható. Az adott vetélkedő dobogós csapatai lengyelországi utazást, lengyel nyelvtanfolyamot, vagy a lengyelséghez kapcsolódó könyvjutalomban részesülhetnek.

A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege: 2.500.000,- Ft. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • étkezési költség (pl. a verseny catering költsége);
 • honorárium (pl. a zsűri részére);
 • helység és eszközbérlet;
 • nyomda és anyagköltség;
 • projektkoordináció (szervezési költség);
 • a vetélkedőhöz kapcsolódó díjazás költsége;
 • promóció.

A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 26. 18:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 9.

Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. február 28-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza az adott vetélkedő programjának tervezetét, és a lényegi elemek leírását. A vonatkozó támogatási kérelmet a pályázó szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani;
 3. Részletes költségterv.

Ezen dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázati felhívásban meghatározott potenciális pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik. A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9217
E-mail: info@wfa.hu

 

Az első pályázati kör nyerteseinek listája megtekinthető az alábbi dokumentumban.