Wacław Felczak Alapítvány
2019-02-26
Jogi személyeknek

SASFIÓKÁK

című pályázati felhívása
Gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar-lengyel programok támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar-lengyel oktatási-művészeti-vallási és társadalmi projektek szervezésére és lebonyolítására.

1. A pályázat célja

 
A pályázat célja, hogy a magyar–lengyel ifjúsági alkotó együttlétet a lehető legszélesebb spektrumon támogassa. Magyar és lengyel gyermekek, fiatalok részvétele és/vagy a lengyel vonatkozás megléte feltétlenül szükséges a pályázat elnyeréséhez. A pályázat célcsoportja a 3 és 30 év közötti gyermekek és fiatalok.
 

2. A pályázat benyújtására jogosult

 
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező általános-, közép- és felsőfokú iskola, települési önkormányzat, civil és egyházi szervezet, plébánia. Egy pályázati kiírás keretében egy intézmény legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.
 

3. A támogatható tevékenységek köre

 
Pályázni lehet alkotótáborok, művészeti projektek, társadalmi kérdésekkel, környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, zarándoklatok, cserkésztalálkozók, zenei programok, illetve a kulturális örökség ápolását magyar–lengyel fiatalok bevonásával megcélzó kezdeményezések és önkéntesség támogatására. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a projekt magyar és lengyel együttműködésben valósul meg. A lengyel fél magyarországi látogatása esetén a számukra szervezett programok és az ellátás költségeire van lehetőség pályázni, útiköltségükre nem. Az egy rendezvényen résztvevő fiatalok minimális létszáma 10 fő.
 

4. A támogatás formája, mértéke

 
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 1.500.000 Ft. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.
 

5. A támogatható költségek köre

 
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
 • utazási költség;
 • étkezés, catering;
 • szállásköltség;
 • tolmácsolás;
 • terem/helyiség bérlése;
 • projektkoordináció (maximum az igényelhető keretösszeg 10%-a, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 20%-a);
 • promóció;
 • honorárium (pl. zsűri számára);
 • nyomda, nyomtatványok, anyagköltség;
 • díjak költsége (pl. versenyeknél);
 • kölcsönzés (pl. sportszerek, jelmezek, szerszámok);
 • kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy);
 • projekt megvalósításával kapcsolatos szakértői díjak (pl. fotós).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

 
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. március 22. 12:00
 
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2019. április 23.
 

7. Megvalósítási időszak

 
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. augusztus 31-ig megvalósításra kerülő projektek támogathatók.
 

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. A projekt részletes leírását tartalmazó támogatási kérelem az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva;
 3. Részletes költségterv;
 4. Átláthatósági nyilatkozat;
 5. Lengyel résztvevők esetén a lengyel fél szándéknyilatkozata a részvételről magyar, lengyel vagy angol nyelven.
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

 
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

 
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik. A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
 

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 27.500.000 Ft

 
Kapcsolat és további információ:
 
Wacław Felczak Alapítvány
 
A pályázati kör nyerteseinek listája megtekinthető az alábbi dokumentumban.