Wacław Felczak Alapítvány
2020-03-11
Természetes személyeknek

ALVÓ LOVAGOK│VISSZAVONVA

című pályázati felhívása
Magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára lengyelországi szakmai gyakorlatuk támogatására
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetrevaló tekintettel a Wacław Felczak Alapítvány úgy döntött, hogy bizonytalan időre visszavonja március 11-én közzétett pályázatait. Az Alapítvány a járványügyi helyzet rendeződését követően pályázatait egy későbbi időpontban újra meghirdeti, addig is kéri a pályázók megértését.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy ösztöndíj formájában segítse a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóit lengyelországi szakmai gyakorlatuk megvalósításában.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott vagy önköltséges formában tanuló, aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapszakos (legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkező)/mesterszakos/osztatlan képzésben résztvevő vagy doktorandusz hallgatója, aki legalább 4, legfeljebb 12 hetet a megvalósítási időszak során Lengyelországban tölt szakmai gyakorlaton.

Az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élveznek a lengyel nyelv és irodalom szakos alapszakos (BA) vagy mesterszakos (MA) vagy doktorandusz hallgatók. Egy pályázati kiírás során bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében lehetőség van legalább 4, legfeljebb 12 hetes lengyelországi szakmai gyakorlat folytatásához anyagi támogatás igénylésére.

 

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során igényelhető ösztöndíj egyszeri juttatás, amely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.

Összege heti 50.000 Ft/fő, ami maximálisan 12 hétre igényelhető.

 

 1. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 3. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

 

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében az elbírálási határidőtől kezdődően
2020. december 31-ig megvalósításra kerülő szakmai gyakorlatok támogathatók.

 

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

  1. pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. motivációs levél (12-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 margó, minimum 1, maximum 3 oldal terjedelemben), amely tartalmazza a Lengyelországban folytatott szakmai gyakorlat munkatervét, és főbb elemeinek részletes leírását;
  3. a pályázó szakmai önéletrajza;
  4. a pályázó hallgatói jogviszonyának igazolása;
  5. a szakmai gyakorlat fogadó intézményének fogadólevele (magyar, lengyel vagy angol nyelven);
  6. a küldő intézmény legalább egy oktatójának ajánlása az adott szakterületről;
  7. mesterképzés és doktori képzés esetén a hallgató korábbi (BA/BSc és/vagy MA/MSc és/vagy osztatlan képzésben szerzett) diplomájának másolata;
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az adott szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan nem nyert el egyéb ösztöndíjat/támogatást.

Az 1. pontban foglalt dokumentum sablonja a pályázati kiírás mellékletét képezi, így benyújtása csak ezen formában lehetséges, a további dokumentumok vonatkozásában formai kötöttség nincs. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

 

 1. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők adategyeztetést követően, a támogatási szerződést személyazonosságuk igazolása mellett személyesen kötelesek aláírni az Alapítvány székhelyén.

 

 1. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 3.000.000 Ft

 

Letölthető dokumentumok