Wacław Felczak Alapítvány
2020-07-15
Természetes személyeknek

VISZTULA

című pályázati felhívása
Tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 16 és 30 év közötti fiatalok számára tudományos-ismeretterjesztő cikkek megírására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a Lengyelország, a lengyel kultúra, a magyar–lengyel kapcsolatok iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok ösztönzése tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására, ezáltal a lengyel kultúra népszerűsítése.

A nyertes pályázatok a www.wfa.hu weboldal Kiadványok/Cikkek menüpont alatt kerülnek publikálásra.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Bármely 16 és 30 év közötti magyar vagy lengyel állampolgár.

Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy cikkel pályázhat.

3. A támogatható tevékenység leírása, a benyújtás formai követelményei

A pályázat keretében bármilyen magyar nyelven elkészített lengyel vagy lengyel–magyar témájú tudományos-ismeretterjesztő cikkel lehet pályázni. A fenti megkötés mellett a szűkebb téma szabadon választható. A cikk elkészültéhez felhasznált forrásokat végjegyzetelt formában kell behivatkozni, az internetes forrásoknál kérjük feltüntetni a letöltés pontos dátumát is (év, hó, nap).

A benyújtott cikk formai követelményei a következők:

  • PDF formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 margó;
  • a terjedelem legalább 7.500, legfeljebb 15.000 karakter szóközökkel együtt;
  • a benyújtott cikknek minden esetben kötelező címet adni, továbbá kérünk egy rövid (legfeljebb 8–10 mondatos) absztraktot is a szöveg legfontosabb megállapításainak összefoglalásaként.

4. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. augusztus 10. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

  • a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
  • az elkészült cikket a pályázat leadása során kell PDF formátumban csatolni a leadott pályázati anyaghoz.

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (5. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. augusztus 31.

5. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

A) a pályázó aláírt szakmai önéletrajza (PDF formátum);

B) felhívás 3. pontjában foglaltak szerint elkészített pályamű (PDF formátum).

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

6. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

A) a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;

B) a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelő módon került-e benyújtásra;

C) a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

7. A pályaművek értékelése

A beérkezett pályaműveket az Alapítvány Kuratóriuma értékeli.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő színvonalú pályamű hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

8. A díjazás formája, mértéke

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000 Ft/pályázó

A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.

A sikeres pályázatot benyújtók a vonatkozó ösztöndíjszerződést adategyeztetést követően személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

9. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 500.000 Ft

Jelentkezés a pályázatra