Wacław Felczak Alapítvány
2019-02-26
Jogi személyeknek

ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY

című pályázati felhívása
Tudományos kutatások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi illetőségű tanárok, kutatók, valamint magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos intézmények számára magyar-lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos kutatások támogatása. A pályázat keretében pénzügyi támogatás igényelhető a fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek számlával alátámasztható költségeire.
 

2. A pályázat benyújtására jogosult

A magyarországi székhelyű oktatási intézményekben dolgozó kutatótanárok, továbbá a magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos tevékenységet folytató intézmények, valamint ezek munkatársai. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.
 

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében egyének és munkacsoportok kutatási projektjeinek támogatására egyaránt van mód. A projekt keretében a magyar–lengyel vagy lengyel témában magyar nyelven folytatott kutatás(ok)ra is lehet pályázni. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó már tud meglévő lengyel kapcsolatokra támaszkodni, továbbá, ha a projekt keretében fiatal magyar vagy lengyel kutatókat és doktoranduszokat foglalkoztat. A pályázat keretében lehetőség van többek között a következő tevékenységek támogatására: magyar nyelvű tudományos publikációk, folyóiratok és évkönyvek kiadása, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, egyéni és csoportos külföldi kutatások folytatása, oktatási és ismeretterjesztő segédanyagok készítése.
 

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.
Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege
 • intézmények számára: 1.000.000 Ft
 • egyéni kutatók számára: 250.000 Ft
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
 

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
 • utazási költség;
 • étkezési költség, catering;
 • szállásköltség;
 • tolmácsolás, fordítási költség;
 • nyomtatási/nyomdai költségek;
 • honorárium (pl. konferenciák előadói számára, maximum az igényelhető keretösszeg 10%-a);
 • terem- vagy eszközbérlés.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. március 22. 12:00
 
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 23.
 

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. augusztus 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.
 

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap, (természetes személyek esetén adatkezelési hozzájárulás) és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét, és a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánják. Jogi személy esetén a vonatkozó támogatási kérelmet a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani;
 3. Részletes költségterv;
 4. Átláthatósági nyilatkozat (jogi személyek esetében);
 5. Ajánlólevél a pályázó anyaintézményétől (természetes személyek esetében).
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
A sikeres pályázatot benyújtó természetes személyek a támogatási szerződést egy adategyeztetést követően személyesen az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.
 

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 7.500.000 Ft

Kapcsolat és további információ:
 
Wacław Felczak Alapítvány
 
A pályázati kör nyerteseinek listája megtekinthető az alábbi dokumentumban.