Wacław Felczak Alapítvány
2020-01-09
Jogi személyeknek

TENGERSZEM

című pályázati felhívása
Könyvkiadások támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű könyvkiadók számára, lengyel–magyar vagy lengyel témájú könyvkiadási tevékenység támogatására.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson lengyel–magyar vagy lengyel tematikájú kötetek magyar nyelven történő kiadásához, ezáltal is elősegítve a lengyel kultúrát közvetítő tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek magyarországi megjelenését és népszerűsítését.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű könyvkiadással foglalkozó jogi személyek.

Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében könyvkiadáshoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozására van lehetőség.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 2.000.000 Ft.

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

 1. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • szerzői honorárium;
 • jogdíj;
 • műfordítás költsége;
 • szerkesztés és nyomdai előkészítés;
 • grafikai tervezés;
 • nyomda, kötészet;
 • promóció.

6. Nem támogatható költségek köre

 • az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
 • a banki és tranzakciós költségek;
 • a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek,
 • egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek.

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: „TENGERSZEM”.

Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. december 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
  1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.

A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy feltöltésre kerüljön;

 1. Részletes költségterv;
 2. Átláthatósági nyilatkozat;
 3. A kiadandó mű kézirata vagy szinopszisa magyar nyelven;
 4. Műfordítás esetén aláírt szerződés a műfordítóval.

Az 1–4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

 1. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 20.000.000 Ft

 

Letölthető dokumentumok