Wacław Felczak Alapítvány
2020-01-09
Jogi személyeknek

TENGERSZEM

című pályázati felhívása
Könyvkiadások támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű könyvkiadók számára, lengyel–magyar vagy lengyel témájú könyvkiadási tevékenység támogatására.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson lengyel–magyar vagy lengyel tematikájú kötetek magyar nyelven történő kiadásához, ezáltal is elősegítve a lengyel kultúrát közvetítő tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek magyarországi megjelenését és népszerűsítését.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű könyvkiadással foglalkozó jogi személyek.

Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében könyvkiadáshoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozására van lehetőség.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 2.000.000 Ft.

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

 1. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • szerzői honorárium;
 • jogdíj;
 • műfordítás költsége;
 • szerkesztés és nyomdai előkészítés;
 • grafikai tervezés;
 • nyomda, kötészet;
 • promóció.

6. Nem támogatható költségek köre

 • az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
 • a banki és tranzakciós költségek;
 • a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek,
 • egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek.

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: „TENGERSZEM”.

Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. december 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
  1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.

A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy feltöltésre kerüljön;

 1. Részletes költségterv;
 2. Átláthatósági nyilatkozat;
 3. A kiadandó mű kézirata vagy szinopszisa magyar nyelven;
 4. Műfordítás esetén aláírt szerződés a műfordítóval.

Az 1–4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

 1. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 20.000.000 Ft

 

Letölthető dokumentumok