Wacław Felczak Alapítvány
2020-03-11
Jogi személyeknek

SZENT KINGA GYŰRŰJE│VISSZAVONVA

című pályázati felhívása
A felsőoktatási vendékoktatók mobilitásának elősegítésére
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetrevaló tekintettel a Wacław Felczak Alapítvány úgy döntött, hogy bizonytalan időre visszavonja március 11-én közzétett pályázatait. Az Alapítvány a járványügyi helyzet rendeződését követően pályázatait egy későbbi időpontban újra meghirdeti, addig is kéri a pályázók megértését.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, tudományterületükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni.

 

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be bármely magyarországi felsőoktatási intézmény intézete vagy tanszéke. A pályázat keretében egy pályázó egyidejűleg maximum két vendégtanár alkalmazására pályázhat.

Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 

 1. A támogatható tevékenységek köre

A támogatásban elsősorban a magyarországi lengyel szakok vendégtanárai, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott lengyel előadók részesülhetnek. A támogatást úti- és szállásköltség kiegészítésére, valamint előadói, oktatói honoráriumra lehet igényelni.

 

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 750.000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

 

 1. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • szállásköltség;
 • a vendégtanár honoráriuma és annak járulékai (bruttó összeg).

 

 1. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 3. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. április 30.

 

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. augusztus 31-ig keletkezett költségek támogathatók.

 

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

  1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. A vendégoktatói tevékenységet, annak időtartamát, valamint lényegi elemeinek leírását tartalmazó támogatási kérelem az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva;
  3. Részletes költségterv;
  4. Átláthatósági nyilatkozat;
  5. A vendégoktató részvételről szóló szándéknyilatkozata magyar, lengyel vagy angol nyelven.

Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

 

 1. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

 

 1. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 4.000.000 Ft

 

Letölthető dokumentumok