Wacław Felczak Alapítvány
2022-07-29
Jogi személyeknek

POLONICA VARIETAS

című pályázati felhívása
Lengyelországi osztálykirándulások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a 14-19 év közötti középiskolás diákok megismertetése a lengyel kultúrával, a lengyel–magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény vagy azok alapítványai.

A pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vagy annak alapítványa egyidejűleg legfeljebb egy csoport utazására igényelhet támogatást a meghatározott költséghatáron belül.

Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a magyarországi oktatási intézmények diákjainak és kísérőiknek Lengyelországba történő utazása támogatható. A pályázati támogatás terhére csak a Magyarországon és Lengyelországban keletkezett költségek számolhatók el. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a kirándulások, amelyek a magyar–lengyel történelmi kapcsolatokhoz fűződő helyszínekre, magyar és/vagy lengyel nevezetességek megtekintésére irányulnak. Egy osztálykirándulás időtartama legalább 2 nap (egy éjszaka), de legfeljebb 7 nap (hat éjszaka) lehet. Az egy kiránduláson résztvevő diákok minimális létszáma 10 fő (kísérők nélkül). A kísérők létszáma nem haladhatja meg a résztvevő diákok létszámának 20%-át, kivéve sajátos nevelési igényű tanulók esetében.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás mértéke legfeljebb: 2.000.000 Ft.

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges.

A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyó tanévben egy-egy alkalommal lehetőséget biztosítanak a DE BTK Szlavisztikai Intézetének, az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszékének, valamint a PPKE BTK Lengyel Tanszékének a bemutatkozásra és képzésük népszerűsítésére a kedvezményezett iskolában.

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • étkezési költség;
 • szállásköltség;
 • a résztvevők utasbiztosítása;
 • kísérő személyek/tanárok napidíja (maximum a teljes igényelhető keretösszeg 10%-a);
 • kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. augusztus 26. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • a pályázat leadásához szükség van a pályázó jogi személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám /bankszámlaszám/stb.);
 • szükséges egy, a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott kulturális/művészeti projekt tervezetét, a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
 • részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2022. szeptember 23.

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2022. december 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

Jelen pályázati kiíráshoz nem tartozik kötelezően benyújtandó dokumentum.

A 6. és 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő pályázatok viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 • a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 • az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 • a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 16.000.000 Ft

Jelentkezés a pályázatra

Kötelezően benyújtandó dokumentumok