Wacław Felczak Alapítvány
2022-02-09
Természetes személyeknek

ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY

című pályázati felhívása
Tudományos kutatások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi illetőségű tanárok, kutatók számára magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos kutatások támogatása. A pályázat keretében pénzügyi támogatás igényelhető a fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek számlával alátámasztható költségeire.

 

2. A pályázat benyújtására jogosult

Bármely magyarországi székhelyű oktatási intézményben dolgozó kutatótanár, valamint felsőoktatási- és tudományos tevékenységet folytató intézmény munkatársa. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

Azon potenciális pályázók, akik az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 

3. A támogatható tevékenységek köre

A felhívás keretében magyar–lengyel vagy lengyel témában magyar nyelven folytatott kutatásokra, munkacsoportok kutatási projektjeinek támogatására egyaránt lehet pályázni. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó már tud meglévő lengyel kapcsolatokra támaszkodni, továbbá ha a projekt keretében fiatal magyar vagy lengyel kutatókat és doktoranduszokat foglalkoztat.

A pályázat keretében lehetőség van többek között a következő tevékenységek támogatására: magyar nyelvű tudományos publikációk, folyóiratok és évkönyvek kiadása, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, egyéni és csoportos külföldi kutatások folytatása, oktatási és ismeretterjesztő segédanyagok készítése.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege természetes személyek esetében legfeljebb bruttó 250.000 Ft.

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • étkezési költség, catering;
 • szállásköltség;
 • tolmácsolás, fordítási költség;
 • nyomtatási/nyomdai költségek;
 • terem- vagy eszközbérlés.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 7. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
 • szükséges egy a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét,
  a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
 • részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2022. április 8.

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2022. június 30-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

Ajánlólevél a pályázó anyaintézményétől, hivatalos aláírással és pecséttel ellátva (PDF formátumban).

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 2. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra;
 4. a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

A 6. és 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő pályázatok viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó természetes személyek a támogatási szerződést adategyeztetést követően személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege (jogi személyekkel együtt): 3.500.000 Ft

Jelentkezés a pályázatra

Letölthető dokumentumok