Wacław Felczak Alapítvány
2019-07-26
Jogi személyeknek

DWA BRATANKI

című pályázati felhívása
A magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet azon magyarországi települési önkormányzatok és magyarországi székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmények számára, melyek testvérvárosi / testvériskolai megállapodást írtak alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállalnak egy lengyelországi településsel vagy intézménnyel.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatokat.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi olyan magyarországi települési önkormányzat és magyarországi székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmény, amely testvérvárosi/testvériskolai megállapodást írt alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállal egy lengyelországi településsel, vagy oktatási intézménnyel. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a magyarországi települési önkormányzatok, valamint az alap- és középfokú oktatási intézmények testvérvárosi és testvériskolai programjai támogathatók. Ennek keretében például testvérvárosi, testvériskolai kirándulások valósíthatók meg Magyarországról Lengyelországba és fordított módon egyaránt.
A lengyel fél magyarországi látogatása esetén a számukra szervezett programok és az ellátás költségeire van lehetőség pályázni, útiköltségükre nem. Emellett pályázatot lehet benyújtani együttműködésen alapuló alkotótáborok, cserediák-programok és kulturális rendezvények szervezésére, illetve a települési önkormányzatok, iskolák közötti kapcsolatfelvételt elősegítő találkozók lebonyolítására is.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 1.500.000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • étkezési költség, catering;
 • szállásköltség;
 • utasbiztosítás;
 • tolmácsolás;
 • nyomda, nyomtatványok költsége;
 • kölcsönzés (pl. sportszerek, jelmezek, szerszámok);
 • kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy).

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. augusztus 30. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. szeptember 30.

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2020. február 29-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék. A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;
 3. Részletes költségterv;
 4. Átláthatósági nyilatkozat;
 5. A lengyel fél szándéknyilatkozata a projektben való részvételről magyar, lengyel vagy angol nyelven.

Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 13.361.473 Ft

Letölthető dokumentumok