Wacław Felczak Alapítvány
2018-12-20
Jogi személyeknek

TENGERSZEM

című pályázati felhívása
TENGERSZEM
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű könyvkiadók számára, lengyel-magyar vagy lengyel témájú könyvkiadási tevékenység támogatására.

1. A pályázat célja

 
A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson lengyel-magyar vagy lengyel tematikájú kötetek magyar nyelven történő kiadásához, ezáltal is elősegítve a lengyel kultúrát közvetítő tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek magyarországi megjelenését és népszerűsítését.
 

2. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű könyvkiadással foglalkozó jogi személyek.
 
Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
 

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében könyvkiadáshoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozására van lehetőség.
 

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.
Az Alapítvány Kuratóriuma ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
 
Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 2.000.000 Ft.
 
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.
 

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
 • jogdíj, vagy szerzői honorárium;
 • műfordítás költsége;
 • szerkesztés és nyomdai előkészítés;
 • grafikai tervezés;
 • nyomda, kötészet;
 • promóció.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00
 
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.
 

7. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. június 30-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.
 

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.
 3. A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy feltöltésre kerüljön;
 4. Részletes költségterv;
 5. Átláthatósági nyilatkozat;
 6. A kiadandó mű kézirata vagy szinopszisa magyar nyelven;
 7. Műfordítás esetén aláírt szerződés a műfordítóval.
Az 1-4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
 

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 10.000.000 Ft

 
Kapcsolat és további információ:

Wacław Felczak Alapítvány

 • 1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.
 • Telefon: 06-1-416-9230
 • E-mail: info@wfa.hu

 

A pályázati kör nyerteseinek listája megtekinthető az alábbi dokumentumban.