Wacław Felczak Alapítvány
2018-12-06
Természetes személyeknek

POLONICA VARIETAS

című pályázati felhívása
lengyelországi osztálykirándulások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.

A pályázat célja

A pályázat célja a diákok megismertetése a lengyel kultúrával, a lengyel–magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül.

A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező középfokú oktatási intézmény, továbbá azon magyar tanítási nyelvű középfokú oktatási intézmények, amelyek székhelye valamely Magyarországgal szomszédos országban található (a továbbiakban: határon túli magyar nyelvű középfokú oktatási intézmény). A pályázat keretében egy oktatási intézmény egyidejűleg több csoport eltérő helyre és időpontra, különböző programokat megvalósító utazására is igényelhet támogatást. Egy oktatási intézmény egy naptári évben legfeljebb négy osztály kirándulására nyerhet támogatást.

A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű középfokú oktatási intézmények Lengyelországba történő utazása támogatható, a diákok és kísérőik vonatkozásában. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a kirándulások, amelyek a magyar–lengyel történelmi kapcsolatokhoz fűződő helyszínekre, magyar és/vagy lengyel nevezetességek megtekintésére irányulnak. Egy osztálykirándulás időtartama legalább 2 nap (egy éjszaka), de legfeljebb 7 nap (hat éjszaka) lehet. Az egy kiránduláson résztvevő diákok minimális létszáma 10 fő (kísérők nélkül). A kísérők létszáma nem haladhatja meg a résztvevő diákok létszámának 20%-át.

A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. Az egy intézmény által igényelhető támogatás maximális összértéke: 5.000.000,- Ft. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • étkezési költség;
 • szállásköltség;
 • a résztvevők utasbiztosítása;
 • kísérő személyek/tanárok napidíja;
 • kulturális programmal összefüggő kiadás (pl.: múzeumi belépőjegy).

A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 26. 18:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 9.

Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. február 28-ig megvalósításra kerülő osztálykirándulások támogathatók.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap és nyilatkozat arról, hogy a pályázó intézmény nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Az osztálykirándulás programját, lényegi elemeinek leírását tartalmazó támogatási kérelem az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva;
 3. Részletes költségterv.

Ezen dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázati felhívásban meghatározott potenciális pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik. A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9230
E-mail: info@wfa.hu

 

Az első pályázati kör nyerteseinek listája megtekinthető az alábbi dokumentumban.