Wacław Felczak Alapítvány
2018-12-06
Természetes személyeknek

ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY

című pályázati felhívása
tudományos kutatások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi illetőségű tanárok, kutatók, valamint magyar székhelyű felsőoktatási- és tudományos intézmények számára magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos kutatások támogatása. A pályázat során a fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek megvalósításához van lehetőség pénzügyi támogatás igénylésére.

A pályázat benyújtására jogosult

A magyarországi székhelyű oktatási intézményekben dolgozó kutatótanárok, továbbá a magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos intézmények, valamint munkatársaik. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében egyének és munkacsoportok kutatási projektjeinek támogatására egyaránt van mód. A projekt keretében a magyar–lengyel vagy lengyel témában magyar nyelven folytatott kutatás(ok)ra is lehet pályázni. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó már tud meglévő lengyel kapcsolatokra támaszkodni, továbbá, ha a projekt keretében fiatal magyar vagy lengyel kutatókat és doktoranduszokat foglalkoztat. A pályázat keretében lehetőség van többek között a következő tevékenységek támogatására: magyar nyelvű tudományos publikációk, folyóiratok és évkönyvek kiadása, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, egyéni és csoportos külföldi kutatások folytatása, oktatási és ismeretterjesztő segédanyagok készítése.

A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege

 • intézmények számára: 3.000.000,- Ft
 • egyéni kutatók számára: 500.000,- Ft

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • étkezési költség, catering;
 • szállásköltség;
 • fordítási költségek;
 • tolmácsolás, fordítási költség;
 • nyomtatási/nyomdai költségek;
 • honorárium (pl. konferenciák előadói számára);
 • terem- vagy eszközbérlés.

A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 26. 18:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 9.

Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. február 28-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap, (természetes személyek esetén adatkezelési hozzájárulás) és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét, és a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánják. Jogi személy esetén a vonatkozó támogatási kérelmet a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani;
 3. Részletes költségterv.

Ezen dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázati felhívásban meghatározott potenciális pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9216
E-mail: info@wfa.hu

 

Az első pályázati kör nyerteseinek listája megtekinthető az alábbi dokumentumban.