Wacław Felczak Alapítvány
2020-01-09
Jogi személyeknek

SZIRÉN│VISSZAVONVA

című pályázati felhívása
A középiskolai lengyel nyelvoktatás elindításának támogatására
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetrevaló tekintettel a Wacław Felczak Alapítvány úgy döntött, hogy bizonytalan időre visszavonja SZIRÉN elnevezésű pályázatát. Az Alapítvány a járványügyi helyzet rendeződését követően pályázatait egy későbbi időpontban újra meghirdeti, addig is kéri a pályázók megértését.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa a magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézményeket a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként történő elindításában, vagy újraindításában a 2020/2021-es tanév őszi félévétől kezdődően.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézmények vagy alapítványaik, fenntartóik.

Egy pályázati kiírás keretében egy oktatási intézmény vonatkozásában legfeljebb egy pályázat nyújtható be.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében a lengyel nyelvoktatáshoz kapcsolódó tevékenységek és az azokhoz szükséges oktatási eszközök beszerzésére irányuló támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.

A pályázat keretében támogatható a lengyel nyelvtanárok bruttó megbízási díja, továbbá tankönyvek és oktatási segédanyagok vásárlása.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy oktatási intézmény vagy alapítványa, fenntartója által igényelhető támogatás maximális összege: 700.000 Ft

A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • a lengyel nyelvtanárok (lektorok) bruttó megbízási díja;
 • a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó járulékok;
 • oktatási segédanyagok (például offline és online tankönyvek, térképek, szótárak, hanganyagok, stb.).

6. Nem támogatható költségek köre

 • az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
 • a banki és tranzakciós költségek;
 • a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek;
 • egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek.

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 15. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: "SZIRÉN".

Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 18.

8. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2021. január 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

9. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
 2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét, lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését, mely(ek)re az adott pályázati összeget fordítani szeretnék.

A vonatkozó támogatási kérelem a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell, hogy megküldésre kerüljön;

 1. Részletes költségterv;
 2. Átláthatósági nyilatkozat;
 3. Felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata és előzetes szándéknyilatkozat a potenciális nyelvtanár (lektor) részéről, hogy támogatás esetén vállalja a nyelvórák megtartását.

Az 1–4. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

12. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 2.000.000 Ft