Wacław Felczak Alapítvány
2022-02-09
Természetes személyeknek

PIAST

című pályázati felhívása
Lengyel nyelv és irodalom mesterszakos (MA) hallgatók tanulmányi ösztöndíjára
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a magyarországi felsőoktatási intézmények lengyel nyelv és irodalom mesterszakos (MA) hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy tanulmányi ösztöndíj keretében támogassa a magyarországi felsőoktatási intézmények tehetséges lengyel mesterszakos (MA) hallgatóit.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott vagy önköltséges formában, aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező lengyel nyelv és irodalom mesterszakos (MA), valamint az osztatlan lengyel szakos tanárképzésben résztvevő hallgatók.

Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az adott pályázó tanulmányaihoz kapcsolódó ösztöndíj támogatásra van lehetőség.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során igényelhető ösztöndíj egyszeri juttatás, amely az elbírálást követően egy szemeszterre két részletben kerül kifizetésre.

Az egy pályázó által elnyerhető ösztöndíj mértéke: bruttó 135.000 Ft/hó, ami a pályázati kiírás adott szemeszteréhez kapcsolódóan öt hónapra vonatkozik.

5. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 7. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

  • a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
  • szükséges egy, a pályázó által összeállított motivációs levél (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza a hallgató eddigi tudományos előmenetelét, az ösztöndíjas időszak alatt végzendő kutatási tevékenység témáját és az elérendő célokat, továbbá a mesterképzésre, valamint az azt követő távlati terveire vonatkozó elképzeléseit.

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (7. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2022. április 8.

6. A felsőoktatási szemeszter, amire a pályázati felhívás vonatkozik

Jelen pályázati kiírás a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszteréhez kapcsolódik.

7. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

  1. a pályázó aláírt szakmai önéletrajza (PDF formátumban);
  2. legalább egy szaktanár ajánlása (PDF formátumban);
  3. a pályázó aláírt szándéknyilatkozata arról, hogy a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében beiratkozik (PDF formátumban);
  4. a pályázó utolsó négy lezárt szemeszteréhez kapcsolódó tanulmányi eredményének igazolása (PDF formátumban);
  5. BA diplomájának másolata (PDF formátumban).

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

8. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

  1. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
  2. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelő módon került-e benyújtásra;
  3. a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

9. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a motivációs levélben megfogalmazott szakmai tartalom alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó természetes személyek az ösztöndíjszerződést adategyeztetést követően személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

10. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 2.700.000 Ft

 

Jelentkezés a pályázatra

Letölthető dokumentumok