Wacław Felczak Alapítvány
2022-02-09
Természetes személyeknek

ALVÓ LOVAGOK

című pályázati felhívása
magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára lengyelországi szakmai gyakorlatuk támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára lengyelországi szakmai gyakorlat támogatására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy ösztöndíj formájában segítse a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóit lengyelországi szakmai gyakorlatuk megvalósításában.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben államilag támogatott vagy önköltséges formában tanuló, aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapszakos (legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkező)/mesterszakos/osztatlan képzésben résztvevő vagy doktorandusz hallgató, aki legalább 4, legfeljebb 12 hetet a megvalósítási időszak során Lengyelországban tölt szakmai gyakorlaton.

Az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élveznek a polonisztikai tárgyú tanulmányokat folytató alapszakos (BA) vagy mesterszakos (MA) vagy doktorandusz, és a lengyel minor képzést végző hallgatók. Egy pályázati kiírás során bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében lehetőség van legalább 4, legfeljebb 12 hetes lengyelországi szakmai gyakorlat folytatásához anyagi támogatás igénylésére.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során igényelhető ösztöndíj egyszeri juttatás, amely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.

Összege heti 50.000 Ft/fő, ami maximálisan 12 hétre igényelhető.

5. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 7. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
 • szükséges egy, a pályázó által összeállított motivációs levél (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza a hallgató eddigi tudományos előmenetelét, a szakmai gyakorlat alatt elvégzendő tevékenység ismertetését, valamint az azt követő távlati terveire vonatkozó elképzeléseit.

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (7. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.

6. A felsőoktatási szemeszter, amire a pályázati felhívás vonatkozik

Jelen pályázati kiírás a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszteréhez kapcsolódik.

7. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. a pályázó aláírt szakmai önéletrajza (PDF formátumban);
 2. a szakmai gyakorlat fogadó intézményének fogadólevele magyar, lengyel vagy angol nyelven (PDF formátumban);
 3. a küldő intézmény legalább egy oktatójának ajánlása az adott szakterületről (PDF formátumban);
 4. a pályázó aláírt szándéknyilatkozata arról, hogy a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében beiratkozik (PDF formátumban);
 5. a pályázó BA/BSc és/vagy MA/MSc és/vagy osztatlan képzésben szerzett diplomájának másolata (PDF formátumban);
 6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az adott szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan nem nyert el egyéb ösztöndíjat/támogatást (PDF formátumban).

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

8. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
 2. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelő módon került-e benyújtásra;
 3. a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

9. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó természetes személyek az ösztöndíjszerződést adategyeztetést követően személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

10. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 3.000.000 Ft

 

Jelentkezés a pályázatra